Podmínky použití

Celý obsah této stránky je copyright Globální země světového míru, není-li jinak uvedeno.

S vyjímkou informací uvedených v tomto dokumentu, žádná část tohoto obsahu nesmí být zobrazena, kopírována, publikována, přeposlána nebo distribuována v žádné formě a žádnými prostředky, elektronickými, mechanickými, foto kopírováním, nahráváním bez předchozího souhlasu majitele copyrightu. Povolení je udělováno pouze pro vaše osobní užití ne pro komerční, zobrazení obsahu použitím HTML vyhledávače, stažení, použití a tisk kopií je dovoleno pouze s podmínkou, že nebudou prováděny změny na dokumentech a bude zachován copyright a ostatní práva. Je povoleno, aby zahrnovaly odkazy na Uniform Resource Locators (URL) dokumentů, které obsahují stránky v jiných dokumentech HTML, za předpokladu, že jsou všechny ochranné známky řádně zaznamenány v těchto vazbách. Poskytnuté oprávnění nezahrnuje právo přeposílat obsah na jiné webové stránky. Změna materiálů nebo použití materiálů pro jakýkoli jiný účel je porušením autorských a jiných vlastnických práv. Použití některých obsahů podléhá dalším omezením, jak je uvedeno v této příručce.

Globální země světového míru, z.s. má za to, že informace obsažené na tomto webu jsou přesné a spolehlivé. Mohou však dojít k chybám. Proto společnost Globální země světového míru, z.s. odmítá jakoukoli záruku jakéhokoli druhu, ať již výslovného nebo implicitního, týkající se jakýchkoli záležitostí souvisejících s tímto webem, mimo jiné včetně obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Dotazy týkající se ochranných známek, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví upravujících obsah této webové stránky by měly být směrovány na Globální země světového míru právní oddělení, Vilímovská 12, Praha 6 .