Podmínky používání

Veškerý obsah těchto webových stránek jsou chráněn autorským právem Globální země světového míru, z.s., pokud není uvedeno jinak.

S výjimkou, jak je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být zobrazena žádná část tohoto obsahu, reprodukována, publikována, posílána, zveřejňována, přenášena nebo distribuována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího souhlasu autorského práva držitele. Je povoleno, pouze pro osobní nebo interní využití pro nekomerční účely, pro zobrazení obsahu s pomocí HTML prohlížeče a ke stažení, použití a vytisknutí kopie materiálu, za předpokladu, že žádná úprava se neprovádí na materiálu a že všechna autorská a jiná vlastnická práva jsou zachovány. Je povoleno zahrnout odkazy na Uniform Resource Locator (URL) dokumentů, které obsahují stránky v jiných dokumentech HTML, za předpokladu, že všechny ochranné známky jsou řádně uvedeny v těchto odkazech. Povolení zde udělené nezahrnuje právo na zveřejnění obsahu na jiných webových stránkách. Modifikace materiálů nebo používání materiálů pro jakýkoliv jiný účel je porušením autorských práv a jiných majetkových práv.

Veškerý obsah copyright © 2015 Globální země světového míru, z.s..